Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- Levering- en Betalingsvoorwaarden  voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Twentse Damast-, Linnen- en Katoenfabriek B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Losser. 

ARTIKEL 1 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en zijn voor beide partijen bindend, behoudens anders luidende condities in onze orderbevestiging, met uitsluiting van mogelijke anders luidende voorwaarden van koper. 

ARTIKEL 2 
 1. Elke uitgebrachte aanbieding, prijsopgave en advies is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen en gebaseerd op de door de koper/opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Alle orders, door de koper/opdrachtgever alsmede diens vertegenwoordigers of tussenpersonen opgegeven c.q. opgenomen, binden verkoper eerst indien deze de orders schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper/opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft   
ARTIKEL 3 
 1. Wanneer de levering van een bepaalde hoeveelheid is overeengekomen, heeft verkoper het recht 5% of meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren.
 2. Blokorders zijn orders waarin de kwantiteit per kleur en/of dessin nog niet is gespecificeerd en/of waarin de levering per tijdseenheid nog niet is vastgesteld. Is een blokorder gesloten, dan dient de indeling van de blokorder tijdig te geschieden. Voor het geval koper op dit punt in gebreke blijft, doch uiterlijk binnen tien dagen na de uiterste datum waarop 

de indeling had moeten plaatsvinden alsnog de indeling aan verkoper verstrekt, heeft verkoper het recht de overeengekomen leveringstermijn uit te breiden met een periode van ten hoogste dertig dagen. Indien bovengenoemde termijn van tien dagen verstreken is zonder dat verkoper een indeling heeft ontvangen, is koper vergoeding van de door deze vertraging ontstane schade aan verkoper verschuldigd, onverminderd het recht van verkoper de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en 

deswege schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 4 
 1. Het transport van het product geschiedt tot de Nederlandse grens, respectievelijk tot aan boord van een in een Nederlandse haven liggend schip voor rekening van verkoper, tenzij anders overeengekomen is. Uitklaring wordt door verkoper verzorgd, doch is voor rekening van koper. 
 2. De goederen worden voor risico van koper verzonden, ook in gevallen waarin franco levering of c.i.f. levering overeenge-  komen is. Prijzen, welke voorzien in franco levering of c.i.f. levering, worden gebaseerd op de goedkoopste wijze van transport. Indien koper een bijzondere vervoersweg of een ander transportmiddel voor het vervoer verlangt of voorschrijft, komen de hierdoor ontstane extra kosten voor zijn rekening. Bij verzending per spoor zijn de transportkosten vanaf de fabriek tot aan het station van verzending voor rekening van verkoper. 
 3. Indien de goederen niet tijdig door koper afgenomen worden, heeft verkoper de keuze na het stellen van een nieuwe afnemerstermijn van tien dagen, ofwel alsnog afname der goederen te vorderen met schadevergoeding, ofwel de overeenkomst zonder tussenkomst van de

rechter als ontbonden te beschouwen en vergoeding der deswege veroorzaakte schade te vorderen. 

 1. Verkoper heeft nimmer de plicht de goederen voor eigen rekening te verzekeren.  
ARTIKEL 5 
 1. Alle orders kunnen zonder tussenkomst van de rechter door verkoper ontbonden worden verklaard, indien naar mening van verkoper de kredietrisico’s voortvloeiende uit de transacties niet of onvoldoende kunnen worden gedekt bij een door verkoper te bepalen instelling,

die zich met de verzekering van deze risico’s bezighoudt. 

 1. Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook.

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals doch niet beperkt tot: oorlog, relletjes, staking in het bedrijf van verkoper, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale  aanvoer van grond- en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen. Indien niet binnen drie maanden na de oorspronkelijke overeengekomen uiterste leveringsdatum geleverd is, hebben koper en verkoper het recht zonder aanspraak op schadevergoeding van het nog  niet geleverde gedeelte van de order af te zien. De desbetreffende verklaring moet vóór het verstrijken van deze termijn ter kennis van 

de wederpartij gebracht zijn. 

 1. Indien koper/opdrachtgever in gebreke blijft aan enige verplichting te voldoen, is de betreffende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden op enkele aanzegging van verkoper, onverminderd diens recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en incassokosten.
ARTIKEL 6 
 1. Levertijden worden door verkoper bij benadering vastgesteld, onder voorbehoud van onverstoorde voortgang van de werkzaamheden of aanvoer van goederen en materialen. Overschrijding van de levertijd ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn verplichting, voortvloeiende uit de overeenkomst. Evenmin verkrijgt deze daardoor enig recht op ontbinding

c.q. annulering van de overeenkomst, aanspraak op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling, noch het recht op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper voor alle aanspraken die derden jegens verkoper ter zake geldend maken. Het in de volgende leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

 1. Te late levering geeft koper niet het recht de order te annuleren, behoudens het sub d bepaalde.
 2. Na het verstrijken van de leveringstermijn treedt zonder nadere aankondiging een naleveringstermijn van ten hoogste achttien dagen in werking.
 3. Indien koper daarna recht op schadevergoeding wegens niet nakoming van de order wil doen gelden en/of de order wil annuleren, is hij verplicht verkoper alsnog een nieuwe naleveringstermijn van vier weken te gunnen, met aanzegging dat hij na afloop van deze termijn

de bestelde goederen niet meer accepteert. De laatste naleveringstermijn begint te lopen gerekend vanaf de dag waarop de mededeling van  koper door middel van een aangetekend schrijven, een telegram of telexbericht wordt verzonden. Mocht koper zich aan zijn verplichtingen, zoals in dit lid omschreven, niet houden, zal hij geen rechten  te dezer zake meer geldend kunnen maken.   

ARTIKEL 7 
 1. Klachten dienen uiterlijk binnen twee weken na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven onder opgave van redenen aan verkoper te worden toegezonden, bij gebreke waarvan de koper geen recht te dier zake tegen verkoper zal kunnen doen gelden.
 2. verkoper is slechts gehouden van ingediende reclames kennis te nemen, indien de koper op het moment van indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens verkoper bestaande verplichtingen – uit welke hoofde ook – heeft voldaan.

Na het verstrijken van de sub a. genoemde termijn of na op enige wijze verwerken of bewerken der geleverde goederen kunnen geen klachten meer over deze goederen in ontvangst genomen worden. 

 1. In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, finish en/of dessin, evenmin als verborgen gebreken van het geleverde, vormen geen grondslag voor klachten.
 2. Bij gerechtvaardige klachten heeft verkoper de keuze de goederen te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst der retourzending. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid wordt uitgesloten. 
 3. Na het verstrijken van de in artikel 7d gestelde termijn geldt het bepaalde in artikel 6. 
 4. Koper is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten op grond van een ingediende

reclame. 

 1. Goederen welke aan de magazijnen c.q. fabriek van verkoper worden afgehaald, worden geacht door of namens koper te zijn gecontroleerd en aanvaardt. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden opgenomen. Koper kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken. 
ARTIKEL 8 

De door verkoper verschuldigde schadevergoeding uit welken hoofde dan ook zal nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde der geleverde goederen. 

ARTIKEL 9 

Alle geschillen over kwaliteit, kleur, dessin en/of finish zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de arbitrageregeling der “Nederlandse Textiel en Kleding Conventie” te Veenendaal, Nederland. 

ARTIKEL 10 

Onder breedte van weefsels zal altijd worden verstaan de breedte inclusief de zelfkanten. 

ARTIKEL 11 
 1. De rekening wordt op de dag van levering, respectievelijk van terbeschikkingstelling der goederen, gedateerd en dient te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde termijn.
 2. Promessen worden niet geaccepteerd. Bij betaling vóór het verstrijken van de betalingstermijn wordt geen rentevergoeding gegeven.
 3. Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening der oudste vervallen vorderingen, onder verrekening van de daarop gekweekte rente wegens vertraging in de betaling.
 4. Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum waarop de creditering van verkoper door de bank plaatsvindt. Bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de cheque door verkoper verzilverd is. 
 5. Indien het verschuldigde factuurbedrag door koper niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt deze een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, ingaande op de dag waarop de betalingstermijn verstrijkt. Koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn voor betaling of voor nakoming van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bovendien wordt de vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som onmiddellijk opeisbaar bij non-acceptatie 

van een wissel of niet-betaling op de vervaldag, wanneer de koper in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt, dan wel enig beslag op zijn goederen of vorderingen wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

 1. Alle nadelige gevolgen van koersverlies, of anderzijds voortvloeiende uit late betaling of niet-betaling, zijn voor rekening van koper, zelfs indien koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen, tijdig aan zijn betalingsverplichting zou hebben voldaan, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle transfer hebben doen plaatsvinden op voor verkoper nadelige wijze.
 2. Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen kontante betaling vóór aflevering der goederen of een garantie voor tijdige betaling te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de verdere uitvoering van de order te schorsen tot alle vervallen factuurbedragen met inbegrip van rentevergoeding wegens te late betaling vereffend zijn, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden. 
 3. Indien in de financiële positie van koper na het sluiten der overeenkomst doch voor aflevering der goederen een belangrijke verslechtering optreedt, is verkoper gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering der overeenkomst of wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Alle door verkoper te maken incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder ook die verbonden aan een eventuele faillissementsaanvrage, komen ten laste van koper. Indien de incasso door verkoper aan een derde wordt opgedragen, zullen de incassokosten minimaal 15% van de hoofdsom en vertragingsrente bedragen en door koper moeten worden voldaan.
ARTIKEL 12 
 1. De betaling van de verkoopprijs dien te Losser, Nederland, te geschieden in de valuta waarin de order is afgesloten.
 2. Indien de kostprijs der goederen, de transportkosten en/of andere kosten een belangrijke verhoging ondergaan, welke bij het afsluiten der overeenkomst redelijkerwijze niet konden worden voorzien, is verkoper gerechtigd de verkoopprijs dienovereenkomstig te verhogen. Koper heeft dan het recht het gedeelte van de order waarop een dergelijke verhoging van toepassing zou zijn, door middel van een aangetekend schrijven binnen vijf dagen na ontvangst der desbetreffende mededeling van verkoper te annuleren.
ARTIKEL 13 

Verkoper is te allen tijde gerechtigd de bedragen, die hij uit welken hoofde ook te eniger tijd van koper zal hebben te vorderen of aan hem zal zijn verschuldigd, zonder meer te verrekenen met bijdragen die hij of enige tot Van Heek-Scholco Enterprises B.V. concern behorende maatschappij uit  welken hoofde ook te eniger tijd aan koper zal zijn verschuldigd of van hem zal hebben te vorderen.  

ARTIKEL 14 

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen die verkoper heeft of zal krijgen op koper, uit welken hoofde dan ook, volledig zijn betaald. 

Verkoper is tot dat tijdstip onherroepelijk gemachtigd om de hier bedoelde goederen en materialen weg te halen of te doen weghalen, zonder tot enigerlei schadevergoeding verplicht te zijn . 

Zolang het eigendom van de goederen niet op koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening  van zijn bedrijf. Koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. 

Als koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is verkoper gerechtigd de goederen terug  te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleerd en nog bij koper aanwezig zijn. 

Dit vermindert niets aan de overige rechten die verkoper toekomen. 

ARTIKEL l5 

Verkoper behoudt zich het auteursrecht voor met betrekking tot alle door haar vervaardigde tekeningen, ontwerpen, modellen en dergelijke, welke haar eigendom blijven, ongeacht of tussen partijen al dan niet een overeenkomst tot stand komt.  

Het is koper/opdrachtgever verboden door verkoper vervaardigde of verstrekte tekeningen, ontwerpen, modellen en dergelijke zonder toestemming te kopiëren, te imiteren, aan derden ter inzage te geen, ten eigen nutte te gebruiken of aan derden in gebruik te geven, op straffe van verbeurte van één direct opeisbare boete van euro  2.500,00 per overtreding en van euro 250,00 per dag dat de overtreding voortduurt (deze bedragen kunnen uiteraard aangepast worden, al naar gelang de grootte van de transacties) . 

ARTIKEL 16 

Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, Nederland, tenzij de wet of een verdrag dwingend een ander gerecht voorschrijft. Verkoper kan koper naar keuze eveneens in rechte betrekken voor het gerecht van de plaats van vestiging c.q. woonplaats van koper. 

Op overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Proefslapers gezocht

met passie voor verbinding

Leef jij voor de nacht en beleef je die het liefst in goed gezelschap? Ben jij iemand met talent om anderen warm te maken voor zaken die jouw hart raken? Dan is deze baan jou op het lijf geschreven. Als luxe bedlinnenmerk stellen wij je in staat om mensen in verbinding te brengen met elkaar, op de meest vertrouwelijke plek: tussen de lakens. Niets is zo uitnodigend om nader tot elkaar te komen als koele, gladde en heerlijk zachte lakens. Of… kun jij dat met jouw invloed overtreffen?